Lục bát 3 câu

1.
mơ màng gặp Lỗ Trí Thâm
lưng đeo bầu rượu về thăm nhà thiền
dọc đường chó sủa như điên!

2.
hình như trái đất này tròn
cho nên ta với em còn gặp nhau
thì mình làm lại chớ sao!

3.
hay là có tật giật mình
hay là có kẻ đang rình đâu đây
ôi chao chết chắc trận này!

4.
nghĩ ra cũng thật nhiệm mầu
hôm nay ta lại dấu đầu lòi đuôi
thôi đành kiếm chỗ nào chui!

5.
chiều buồn xạo xạo vô mall
kiếm đàn bà đẹp… chào cho đỡ ghiền
bà nào cũng tưởng mình điên!

6.
ta là hạt bụi cù bơ
một đời cù bấc, làm thơ cù nhầy
vậy mà nhỏ cũng khen hay!

7.
Long môn lỡ đút đầu vào
quậy cho nổi trận ba đào mới cam
Quá nhi, cô tưởng em làm!

8.
dã tràng xe cát biển đông
đụng con sóng dữ thành Công Dã Tràng
vậy mà cũng khoái bò ngang!

9
đỉnh non ông một mình ngồi
lật trang kinh tự còn đôi ba vần
sẩy tay rớt xuống hồng trần!

10.
hành tăng một buổi độ đường
còng lưng cõng cái vô thường sang sông
chắc gì sắc tất thị không!

11.
chân trời nào có bao xa
mà lão Tề lộn đến ba bốn vòng
mới hay mình lọt vào tròng!

12.
buồn tình đốt lửa đêm mưa
hong khô ký ức còn chưa khô tình
giữa đêm ngồi khọn một mình!

Nguyễn Đức Nhơn