Duyên kiếp

bốn mùa
xuân
hạ
thu
đông
nối đuôi nhau
vẽ
một vòng
hiền khô
bốn ngàn năm
gội
nắng mưa
mà sao vẫn thấy
mình
chưa hề già
tìm em
khắp cõi ta bà
nợ nần
kiếp trước
hay là
duyên sau?
ừ thì
cũng ráng
chờ nhau
một ngàn năm nữa
cũng đâu
muộn màng

Nguyễn Đức Nhơn